Menu X Menu
How may we help you?

1-800-345-2677

Polish Speaking Clients Have Support at FirmaDelaware
Companies Served Since 1981

Polish Speaking Clients Have Support at FirmaDelaware


By HBS Thursday, July 26, 2012

Libera Solutions Ltd in collaboration with Harvard Business Services, Inc. and through the FirmaDelaware.com website supports entrepreneurs in starting international business projects based on U.S. companies registered in State of Delaware. We specialize in servicing Polish-speaking customers.

Our legal solutions allow you to conduct operations both from the U.S. as well as from EU countries, including Poland. For our clients we can also provide accounting services for the activities of the U.S., Polish or the UK.

Legal support for our clients is provided by Dobrzyniecki & Partners Law Office LLP. It is an international law firm providing services in both law and finance. It specializes in capital markets services, corporate restructuring as well as mergers and acquisitions. One of the important issues handled in the firm is international tax law, in particular the use of transnational legal norms in order to ensure tax optimization. The Firm is also an active promoter of the stock market, participating in the IPO processes, on both the Warsaw Stock Exchange and stocks of London & New York. Andrzej Dobrzyniecki is The Managing Partner, who in addition to legal studies also completed the MBA Exclusive studies and studies in accounting. He was an Arbitration Judge in the European Arbitration Court for many years.

In an era of global economy, we believe in free markets and freedom to conduct business around the world. We have tools to help you implementing your plans, without unnecessary restraints.

Register YOUR company in Delaware with US today!

How to contact Us?

info@firmadelaware.com

Skype: FirmaDelaware.com

http://firmadelaware.com/

LIBERA SOLUTIONS LTD.

Article in Polish:

Libera Solutions Ltd we wspó?pracy z Harvard Business Services, Inc. poprzez serwis internetowy FirmaDelaware.comwspomaga przedsi?biorców w uruchomieniu mi?dzynarodowych projektów biznesowych opartych o ameryka?skie spó?ki rejestrowane w stanie Delaware. Specjalizujemy si? w obs?udze klientów polskoj?zycznych.

Nasze rozwi?zania prawne pozwalaj? na prowadzenie dzia?alno?ci operacyjnej zarówno z terenu USA jak i z krajów UE, w tym z Polski. Dla naszych klientów mo?emy zapewni? tak?e obs?ug? ksi?gow? dla dzia?alno?ci prowadzonej z terenu USA, Polski czy te? UK.

Zaplecze prawne dla naszych klientów zapewnia kancelaria prawna Dobrzyniecki & Partners Law Office LLP. Jest  ona mi?dzynarodow? kancelari? prawn? ?wiadcz?c? us?ugi zarówno w zakresie prawa jak i finansów. Specjalizuje si? w obs?udze rynku kapita?owego, restrukturyzacji przedsi?biorstw oraz w procesach fuzji i przej??. Jednym z istotnych zagadnie? jakimi zajmuje si? Kancelaria jest mi?dzynarodowe prawo podatkowe, a w szczególno?ci wykorzystanie ponadnarodowych unormowa? prawnych w celu zapewnienia optymalizacji podatkowej. Kancelaria równie? jest aktywnym animatorem rynku gie?dowego, uczestniczy w procesach IPO zarówno Warszawskiej Gie?dy Papierów Warto?ciowych, jak i parkietów gie?dy londy?skiej i nowojorskiej. Partnerem Zarz?dzaj?cym jest Andrzej Dobrzyniecki, który poza studiami prawniczymi uko?czy? równie? studia typu MBA Exclusive i studia z zakresu rachunkowo?ci, jest równie? wieloletnim S?dzi? Arbitra?owym w Europejskim Trybunale Arbitra?owym.

W erze globalnej gospodarki wierzymy w wolny rynek i swobod? prowadzenia biznesu na ca?ym ?wiecie. Mamy narz?dzia, które pomog? Ci w realizacji Twoich planów bez niepotrzebnych hamulców.

Zarejestruj SWOJ? firm? w Delaware razem z nami!

Jak si? z nami skontaktowa??

info@firmadelaware.com

Skype: FirmaDelaware.com

http://firmadelaware.com/

LIBERA SOLUTIONS LTD.

More By HBS

 

Comment Facebook Twitter Google Reddit LinkedIn

Leave a Comment

Name:

* Required

Email Address:

* Required, will not be published

Website: Comment:  
Secure Connection
X Secure & Confidential

Your personal information is encrypted by Secure Sockets Layer (SSL) software so that it cannot be read as the information travels over the Internet.

Trustpilot
X Our customers love us!
We have lots of great customer reviews.
Like our service? If you are one of our many satisfied customers, please let us know.
BBB A+ Rating
X A+ Rated BBB Accredited Business

Need more proof that we're the best? Check out our record!

100,000+ Companies Formed
X
173,494

Companies Formed Since 1981

Disclaimer: Harvard Business Services, Inc. is a document filing service that provides general information. We cannot render legal or financial advice and your use of this site is subject to additional terms and conditions. HBS is not affiliated with Harvard University.

© Copyright 1996-2017. All rights reserved.